Villkor och bestämmelser

1. Allmän information

Neatsvor.se Sverige
Tekhuset ApS
Østerbrogade 226 st 1
2100 København Ø

Telefonnummer: (+47) 404 04 422
Mejladress: kundservice@neatsvor.se

CVR-nr: 42867993

Säljaren benämns i fortsättningen säljaren.

Köparen är den konsument som lägger beställningen och benämns nedan köparen.

2. Pris

Det angivna priset för varor och tjänster är det totala pris som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter, moms och extra kostnader. Merkostnader som säljaren inte har informerat om ska inte betalas av köparen. Alla priser på Neatsvor.se nätbutik är angivna i SEK (svenska kronor).

2.1 Fraktkostnader

När du köper en vara från webbutiken får du fri frakt. Önskar du returnera varan står Neatsvor för returfrakten.

3. Villkor

Villkoren är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren. Villkoren är ändå inte bindande om det har förekommit ett skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning där motparten borde ha insett att det förelåg ett sådant fel.

4. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen. Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

4.1 Betalningsförmedlare

Betalning för produkter köpta i webbutiken kan göras säkert genom Klarna eller Bambora. 

Klarna är en betalningslösning som erbjuder dig flera lösningar. Betala nu: Här kan du betala med Visa, Mastercard och AMEX. Betala senare: Du kan lägga din beställning, ta emot varorna och betala inom 14 dagar. Finansiering: Du kan dela upp köpet i delbetalningar på upp till 36 månader. Klarna Checkout används av stora kedjor som XXL, Norwegian, Elkjøp mm.

Neatsvor.se har ett samarbete med Klarna Checkout. Klarna är erkända betalningsförmedlare.

Vi har ingen tillgång till betalningsinformation såsom kreditkortsnumret du anger vid betalning. Denna information skickas krypterad direkt till dem och når aldrig vår server. Vi får bara tillbaka en bekräftelse på att betalningen är genomförd, så att vårt system kan ställa in statusen på din beställning till betald.

4.2 Fakturering

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet. Köparen under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

5. Leverans

Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, övertagit varan. Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

6. Varornas risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad.

7. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen. Köparen ska meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Produkten ska vara förseglad och i originalförpackning. Om tidsfristen går ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälan skickas före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev). Ångerfristen börjar löpa: Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot. Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot. Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång om säljaren inte informerar köparen om förekomsten av en ångerrätt och en standardiserad ångerrättsblankett innan avtalet ingås. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten.

Om säljaren ser till att lämna uppgifterna under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen. Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten. Köparen kan prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller provningen av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan. Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har skickats tillbaka.

8. Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller påståenden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktleveranskostnader och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst, utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation.

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren. Vid anspråk på utebliven befogenhet bör underrättelsen vara skriftlig (till exempel e-post) av bevisskäl. Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande. Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet. Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet. Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande. Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen. Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

10. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid reklamerat i god tid om det inträffar inom 2 månader efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren. Klagomål till säljaren ska göras skriftligen via e-post. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan.

10.1 Reklamationsrätt

Som kund har du rätt att reklamera felaktiga eller defekta varor enligt Konsumentköplagen (1990:932). Reklamationsrätten gäller i 3 år från det datum du mottog varan. För att utöva din reklamationsrätt, vänligen kontakta oss via [din kundtjänst e-post] med en beskrivning av felet och, om möjligt, bilder som visar felet. Vi kommer därefter att utvärdera reklamationen och informera dig om vidare steg.

11. Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

12. Prisreduktion

Köparen kan kräva lämpligt prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen. Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

13. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. , efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även efter omständigheterna att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor. Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte har levererats förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att framställa kravet. Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist, kan säljaren häva köpet.

14. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

15. 100% Nöjdhetsgaranti

Nöjdhetsgarantin vi erbjuder krävs inte enligt lag utan erbjuds som en gest av oss i Neatsvor. Vi vet att våra produkter håller hög standard och väljer därför att erbjuda alla våra kunder en 100% nöjdhetsgaranti på alla våra robotdammsugare. Denna garanti gäller i 16 dagar efter att kunden har mottagit beställningen. Önskar du returnera varan står Neatsvor för returfrakten.

16. Personlig information

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

16.1 GDPR för nyhetsbrev

Personuppgifter samlas in om den enskilde abonnenten via registrering i kassan eller från IP-adress. Denna information är: E-postadress, namn och postnummer.

  • Syftet med namn är att veta vem som är prenumerant på nyhetsbrevet. Det går inte att veta vem abonnenten är utan namn. Behandlingsunderlaget är “nödvändigt för överenskommelse”.
  • Syftet med mejladressen är att skicka ut marknadsföring. Behandlingsunderlaget är “samtycke”. Det innebär också att vi som företag ska respektera den enskildes önskemål om samtycke dras tillbaka. 
  • Syftet med postnummer är att särskilja liknande namn och undvika att förväxla dem. Behandlingsunderlaget för det är “nödvändigt för överenskommelse”.

Personuppgifter lagras tills den enskilde avregistrerar sig från nyhetsbrevet, eller raderas av kontaktpersonen.

Villkor för nyhetsbrev:

Åldersgräns för att prenumerera på nyhetsbrevet: 18 år.

Erbjudandena gäller inte reavaror.

17. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet i Sverige för medling.

18. Åldersgräns

Om produkterna ska användas av barn, oavsett ålder, rekommenderas alltid att en vuxen är närvarande för att undvika olyckor.

Har du några frågor? Prata med kundtjänst här.